Governance

Prof. M S Swaminathan, Chairman, Swaminathan Research Foundation, Chennai. PATRON

 1. Dr. R. KousalyaDevi                         
 2. Shri. K. Shivakumar                          
 3. Dr. G. Pankajam                         
 4. Shri. SankaraRaman                          
 5. Sister. Mythili                             
 6. Padmabushan Krishnammal Jaganathan
 7. Shri. K.M.Natarajan 
 8. Dr. G.Natchiar 
 9. Smt. GitaRam
 10. Ms. Shobhana Ramachandran 
 11. Smt. Sudha Ravi
 12. Dr. V. Balamurugan              
 13. Shri. J.Sriram(Ex-Officio Member)
 14. The Vice Chancellor, Gandhigram Rural Institute, Deemed University, Gandhigram:
 15. The Director, Gandhigram Institute of Rural Health& Family Welfare Trust, GandhigramDr
 1. Dr. R. Kousalya Devi 
 2. Dr. G. Pankajam
 3. Shri. K. Shivakumar 
 4. Shri. S. SankaraRaman
 5. Ms. K. S. Neela 
 6. Shri. S. Murugesan 
 7. Smt. R. Gita Ram
 8. Mrs. R. Revathy
 9. Mrs. N. Ramuthai
 10. Shri. J. Ananda Gandhi
 11. 11. The Vice Chancellor, Gandhigram Rural Institute, Deemed University, Gandhigram: Ex-officio Member

12. The Director, Gandhigram Institute of Rural Health& Family Welfare Trust, Gandhigram: Ex-officio Member

13. Mrs. S. Asalai

14. Shri N. Karthick

 1. Smt. Gita Ram                              
 2. Shri. K. Shivakumar                                      
 3. Shri. M.G. SivaSubraManian                  
 4. Dr. R. Kousalya Devi
 5. Ms. Shobhana Ramachandhran
 6. Smt. Sudha Ravi
 7. Prof. M. Ravindran
 8. Smt. Jagada Rajappa
 9. Shri. V. Selvaraj
 10. Shri. S. Sivakumar                    
 11. Shri.V. Manickam
 12. Smt. C. Subbulakshmi
 13. Smt. C. Muthumala
 14. Smt. S. Malathi           
 15. Smt. S. Pitchaiyammal         
 1. Ms. Shobhana Ramachandhran
 2. Dr. R. Kousalya Devi
 3. Shri. K. Shivakumar
 4. Dr. G. Pankajam
 5. Shri. S.N. Karmegam
 6. Shri. M.G. Sivasubramanian
 7. Shri. N. Muthuvelayathum
 8. Shri. S. Venkatanarayanan
 9. Dr. V. Ganapathy
 10. Dr. A.S. Rohini
 11. Smt. P. Chinnaponnu
 12. Shri. A. Paramasivan
 13.  The Registrar, Gandhigram Rural Institute – Deemed to be University 
 14. The Director, Gandhigram Institute of Rural Health & Family Welfare Trust